Doe mee met ons nieuwe project: Samen verder Vooruit!

In Engels: Financial Empowerment! (for English information see below)

SKIN-Rotterdam richtte in 2023 drie inlooppunten op voor de potjescheck. Met de potjescheck kan ieder kijken of hij of zij in aanmerking komt voor inkomens ondersteunende maatregelen. 30 % van de mensen weet niet waar ze recht op hebben, daarmee missen ze jaarlijks €330 gemiddeld. Bij een inlooppunt helpt een vrijwilliger met de potjescheck. SKIN-Rotterdam wil 250 potjeschecks doen in 2024. Bij de start waren zorgtoeslag, huurtoeslag en AOW-tegoed, de eerste potjes die mensen gemist hadden en die alsnog zijn aangevraagd.

Dit project is er op gericht om mensen in financiële stress te informeren over de hulp waar zij recht op hebben. Er is namelijk hulp beschikbaar – de landelijke overheid heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om de toenemende armoede te bestrijden. Maar het blijkt dat zo’n 30% van de mensen die hier recht op hebben, er geen gebruik van maakt. Soms omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben, of de weg niet weten te vinden.

Veel kerken zijn erg actief in het helpen van mensen om hun leven te verbeteren, zowel op geestelijk als op sociaal-economisch vlak. Mensen kloppen vaak bij de kerk aan die dan bijvoorbeeld een voedselpakket geeft. Dat kan goed samen gaan met de weg wijzen naar financiële hulp. Dat is Samen er op Vooruit!

Wat doet SKIN-Rotterdam?

 • Er zijn wekelijkse inlooppunten bij 3 kerken, dat wordt uitgebreid naar 5 kerken.
 • Er komen voorlichtingsbijeenkomsten waar mensen de potjescheck kunnen doen.
 • Vrijwilligers gaan voor de potjescheck langs bij gezinnen die een voedselpakket van een kerk thuisbezorgd krijgen.
 • We trainen vrijwilligers om de potjescheck te doen.
 • Er is een e-learning beschikbaar voor vrijwilligers.
 • We zoeken vrijwilligers voor de wekelijkse inlooppunten, voor de potjescheck tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, en voor de potjeschecks bij huisbezoeken
 • We zoeken vrijwilligers om mee te gaan als mensen worden doorverwezen.
 • We hebben een netwerk voor doorverwijzing.

De inlooppunten zijn:

 • X-Preszo Ministries in Lage Land (woensdagmiddag)
 • Victory Outreach Rotterdam in Charlois (woensdagochtend)
 • Cross Centered Ministries in IJsselmonde (vrijdagmiddag)

Doe mee en neem contact op met Helma@skinrotterdam.nl, 06 20263591.

 • Maak een afspraak bij een inlooppunt om een potjescheck te laten doen.
 • Meld u aan als vrijwilliger.
 • Doe de e-learning over hoe u praat over financiële problemen.
 • Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst in uw kerk.
 • Start een inlooppunt in uw kerk.

Nieuwsgierig? Doe hier zelf de potjescheck.
Kijk ook https://sameneropvooruit.nl/

 

SKIN-Rotterdam set up three entry points for the potty check in 2023. With the potty check, everyone can see whether he or she is eligible for income support measures. 30% of people do not know what they are entitled to, which means they miss out on an average of €330 annually. At a walk-in point, a volunteer helps with the potty check. SKIN-Rotterdam wants to do 250 fund checks in 2024. At the start, healthcare allowance, housing allowance and AOW credit were the first funds that people had missed and that were still applied for.

This project aims to inform people in financial stress about the help they are entitled to. There is help available – the national government has recently developed a number of new options to combat increasing poverty. But it turns out that about 30% of the people who are entitled to this do not use it. Sometimes because they do not know that they are entitled to it, or do not know where to find it.

 

Many churches are very active in helping people improve their lives, both spiritually and socio-economically. People often knock on the door of the church, which then provides a food package, for example. This can go well with pointing the way to financial help. That’s Together we’re moving forward!

 

What does SKIN-Rotterdam do?

 • There are weekly drop-in points at 3 churches, which will be expanded to 5 churches.
 • There will be information meetings where people can do the potty check.
 • For the potty check, volunteers visit families who receive a food package from a church delivered to their home.
 • We train volunteers to do the potty check.
 • There is an e-learning available for volunteers.
 • We are looking for volunteers for the weekly drop-in points, for the potty checks during information meetings, and for the potty checks during home visits
 • We are looking for volunteers to come along when people are referred.
 • We have a referral network.

 

The entry points are:

 • X-Preszo Ministries in Lage Land (Wednesday afternoon)
 • Victory Outreach Rotterdam in Charlois (Wednesday morning)
 • Cross Centered Ministries in IJsselmonde (Friday afternoon)

 

Get involved and contact Helma@skinrotterdam.nl, 06 20263591.

 

 • Make an appointment at a walk-in point to have a potty check done.
 • Register as a volunteer.
 • Do the e-learning on how to talk about financial problems.
 • Organize an information meeting at your church.
 • Start a drop-in point in your church.

 

Curious? Do your own potty check here.