Veel grenzen in het contact tussen ( medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Wel zijn bepaalde personen extra kwetsbaar voor misbruik, namelijk minderjarigen, mensen met een beperking, mensen die in Nederland de weg nog niet kennen of de taal niet goed beheersen
en mensen met financiële problemen. Er zijn wel twee hele duidelijke grenzen die absoluut ontoelaatbaar zijn namelijk:

 • seksuele handelingen en contacten tussen ( medewerkers en deelnemers aan activiteiten)
 • financieel misbruik, afpersing, steekpenningen en het geven/lenen of ontvangen van geld van deelnemers

Daarom hebben wij als stichting voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 • De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen dedeelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 • De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 • De medewerker onthoudt zich v an elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen ( medewerkers en minderjarigen tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De medewerker zal tijdens eventuele trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 • De medewerker heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de ( medewerker gedrag signaleert dat niet in ove reenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de directie van Stichting SKIN Rotterdam.
 • De ( medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedin gen die niet in de rede zijn. Afpersing, diefstal, geven of aannemen van geld van deelnemers is niet toegestaan.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet ( voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de ( medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daaro ver in contact te treden met de directie van Stichting SKIN Rotterdam.

Toelichting grensoverschrijdend gedrag met (minderjarige en/of kwetsbare) deelnemer:

Grensoverschrijdend is elke vorm van ( gedrag of toenadering, in verbale, nonverbale of f ysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Bij (een vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag, hanteert stichting SKIN-Rotterdam een protocol Dit protocol wordt verstrekt bij de informatie voor nieuwe medewerkers. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving va llen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Bij betaald medewerkers worden passende disciplinaire maatregelen genomen.

Grensoverschrijdende gedragingen met minderjarige en/of kwetsbare deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.